David Zhou's new bar Zhou Zhou is the hot place to go in Chapel Street.

vogue_living_zhou_zhou_140507